1. Všeobecné informácie
ARPEKA, s.r.o., IČO: 50100238, DIČ: 2120180755, zapísaná v OR Okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 108425/B, sídlo: Pribinova
1194/13, 903 01 Senec (ďalej len „poskytovateľ“), prevádzka: Wolkrova 4, 851 01 Bratislava (ďalej len „kancelária“), je poskytovateľom služieb v
oblasti jazykového vzdelávania pre fyzické osoby a obchodné spoločnosti.

2. Vznik zmluvného vzťahu
Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a študentom vzniká na základe vyplnenej prihlášky. Prihlásenie sa do kurzu je záväzné. Od zmluvy môže
študent odstúpiť najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom kurzu. V prípade, že kurz bol uhradený, odhlásenie je potrebné uskutočniť osobne
v kancelárii poskytovateľa podpísaním príslušnej odhlášky. Podmienky odhlásenia sú upravené v bode 5 (storno poplatky).

3. Platba za kurz
Ak sa študent rozhodne navštevovať kurz, je povinný uhradiť cenu kurzu najneskôr v termíne splatnosti, resp. v deň nástupu na kurz. Dňom úhrady sa
rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet poskytovateľa. Ak študent platbu neuhradí najneskôr do 7 dní po dátume splatnosti kurzu, kurz musí
dočasne prerušiť. Pokračovať v ňom môže, až keď je plná suma uhradená.
Kapacita kurzov je obmedzená a prednosť majú zákazníci, ktorí zaplatili skôr ako ostatní.

4. Realizácia platby
Prevodom alebo vkladom na účet: SK3811000000002949015451 – Tatra banka, a.s., variabilným symbolom je číslo faktúry.

5. Storno poplatky
Stornovanie kurzu po zahájení prvého dňa výučby: účtujeme storno poplatok v plnej výške ceny kurzu.
Vrátenie peňazí za už zaplatený kurz nie je možné v žiadnom prípade a za žiadnych okolností.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena miesta konania kurzov, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny,
výmena lektorov a pod.).
V prípade, že sa študent dostane do omeškania pri platbe za kurz, je poskytovateľ oprávnený uplatňovať si zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej
čiastky za každý deň omeškania.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom študentov nižším ako 3. Poskytovateľ sa zaväzuje ponúknuť študentovi inú alternatívu,
alebo vrátiť peniaze.
V prípade zrušenia kurzu (zo strany poskytovateľa) má študent nárok na vrátenie celkovej sumy za počet zostávajúcich vyučovacích hodín.
V iných prípadoch nemá študent nárok na vrátenie platby za kurz.
V prípade vrátenia časti alebo celej výšky ceny kurzu (z dôvodu zrušenia kurzu zo strany poskytovateľa) bude čiastka na základe požiadavky študenta
prevedená na jeho účet do 15 dní.

6. Vymeškané vyučovacie hodiny
V prípade neúčasti študenta na výučbe neposkytuje poskytovateľ žiadnu finančnú kompenzáciu.
V prípade zrušenia vyučovacej hodiny zo strany poskytovateľa má študent nárok na náhradu danej vyučovacej hodiny v inom časovom termíne.
Pri individuálnych kurzoch má študent právo zrušiť vyučovaciu hodinu minimálne jeden deň vopred, a to najneskôr do 21.00 hod. V opačnom prípade
sa vyučovacia hodina považuje za vyčerpanú.
Ak študent dočasne preruší svoj individuálny kurz je povinný vyčerpať zvyšné vyučovacie hodiny najneskôr do 6 mesiacov od dňa začiatku kurzu.

7. Sviatky a dni pracovného pokoja
Výučba neprebieha počas sviatkov a dní pracovného pokoja, ak sa poskytovateľ inak nedohodne so všetkými študentmi v skupine, alebo so študentom
v individuálnom kurze.

8. Sťažnosti
Študent je povinný akékoľvek svoje sťažnosti a podnety nahlásiť bezodkladne v kancelárii poskytovateľa, kde sa jeho podanie spíše a poskytovateľ
oboznámi študenta s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.

9. Odstúpenie od zmluvy
Z dôvodu naplnenia kapacít môže poskytovateľ od zmluvy so študentom jednostranne odstúpiť. Prednosť majú študenti, ktorí zaplatili skôr. Dňom
úhrady sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa, resp. úhrada v hotovosti.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy zo študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, ak študent svojim správaním
ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu, alebo zamestnancov poskytovateľa, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.
V prípade, že študent neuhradí poplatok za kurz v termíne splatnosti, je poskytovateľ oprávnený ukončiť zmluvný vzťah.

10. Osobitné ustanovenia
Študent prehlasuje, že učebné materiály poskytovateľa nebude voľne šíriť a poskytovať tretím osobám, na základe čoho by mohli byť porušené
autorské práva.

11. Ochrana osobných údajov
Po prihlásení sa do kurzu študent prehlasuje, že v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním osobných
údajov, ktoré poskytovateľovi poskytol.

12. Súhlas s obchodnými podmienkami
Študent vyplnením prihlášky prejavuje súhlas s obchodnými podmienkami. Prejavený súhlas platí aj v prípade študenta, ktorý sa po riadnom skončení
kurzu prihlási na pokračovanie v kurze.
Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2016